25-09-2014 (2)

Świetlica dla dzieci

Od 01.01.2012 roku przy Wąbrzeskiem Centrum funkcjonuje „Świetlica dla dzieci „. Jest ona placówką opiekuńczo- wychowawczą dla dzieci. Do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy materialnej i niematerialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zamieszkujących na terenie miasta Wąbrzeźna.

Celem świetlicy jest:

Zapewnienie opieki wychowankom, poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych, gier i zabaw ruchowych, tematycznych, dydaktycznych, konstrukcyjnych itp. Wspieranie rodziny w procesie przygotowania dzieci do samodzielnego funkcjonowania w środowisku Kształtowanie postaw społecznych i nawyków kultury życia codziennego Współpraca z rodzinami i instytucjami je wspierającymi jak: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, MOPS, Urząd Miejski Wąbrzeźno Zapewnienie możliwości spożycia: śniadania, obiadu i podwieczorku

Zadania świetlicy

Zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami,
Stworzenie odpowiednich warunków do zabawy i odpoczynku,
Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci,
Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
Przeciwdziałanie agresji i przemocy
Kształtowanie postaw patriotycznych
Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie
Podnoszenie kultury życia codziennego
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych